News and events Detail


Blog Image

የትምህርትና ስልጠና ባለሥልጣን አደረጃጀት

  • HEMIS System
  • 31-Jul-2022

የትምህርትና  ስልጠና ባለሥልጣን አደረጃጀት ፣ ሥልጣንና  ተግባር  መወሰኛ  ደንብ  ቁጥር 515/2014 አንቀጽ(8)  መሠረት  በኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ ሰኔ 1 ቀን 2014 ዓ.ም የተሾሙ የትምህርትና  ስልጠና ባለሥልጣን ሥራ ቦርድ አመራሮች፡፡